YONEZAWAGYU OKI
Branding, Movie / 2023
DIRECTOR+PLANNER = Yu Inoue
CINEMATOGRAPHER = Kohei Komatsu
EDITOR = Kurumi Yamaishi
NARRATOR = Jyunko Yagara
Back to Top