SEIKAKU GAKUSHUCHO
Notebook / 2019
ART DIRECTOR = Yu Inoue
DESIGNER = Yu Inoue
COPY WRITER = Wataru Miyahara
PLANNER = Wataru Miyahara
Back to Top